NSPPP

NIEPUBLICZNA SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Przeprowadzamy wielospecjalistyczną, neurobiologiczną, zespołową diagnozę w kierunku Autyzmu, Zespołu Aspergera i Zaburzeń Całościowych Rozwoju za pomocą specjalistycznych narzędzi diagnostycznych wraz z pisemną opinią.

NIEPUBLICZNA SPECJALISTYCZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W naszej poradni zajmujemy się profesjonalną diagnozą i terapią dysleksji i dyskalkulii.
Pamiętaj- dziecku z dysleksją i dyskalkulią można i należy pomóc.
Taką pomoc uzyskasz właśnie w naszej poradni.

NIEPUBLICZNA SPECJALISTYCZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Dysleksja – rozwojowa jest jedną ze specyficznych trudności w uczeniu się -czyli takich, które dotyczą tylko niektórych zakresów uczenia się i występują przy prawidłowym rozwoju umysłowym. Jest to odmienny sposób nabywania umiejętności czytania i pisania oraz ortografii, o podłożu neurobiologicznym.

 

ABY OKREŚLIĆ PROFIL KLINICZNY DZIECKA Z AUTYSTYCZNEGO SPEKTRUM POSŁUGUJEMY SIĘ METODAMI:

Skala Oceny Autyzmu Dziecięcego CARS (Childhood
Autism Rating) E. Schoplera, R. Richlera, B. Renner

Kwestionariusz do oceny ryzyka rozwoju autyzmu CHAT
(Checklist for Autism in Todlelers) autorstwa S. Barona-Cohena, J. Allen, C. Gilberga;

Lista Zachowań Autystycznych ABC (Autism Behavior Checklist) opracowana przez A. A. Krug, J.R. Arick i P.J. Almond;

Kwestionariusz M-CHAT (D. Robins, D. Fein, M. Barton );

Skala Diagnostyczna Zespołu Aspergera ASDS (Asperger Syndrome Diagnostic Scale) autorstwa B. Myles, S. Bock i S. Simpson;

Kryteria diagnostyczne Zespołu Aspergera Ch. Gillberga (Gillberg's Criteria for Asperger Syndrome);

Badanie EEG – wykluczenie padaczki

Badanie zaburzeń przetwarzania słuchowego -Johansena

Badanie psychologiczne

Badanie QEEG-(ang. Quantitative EEG) to
zinformatyzowane narzedzie służące do badania pracy mózgu. Stosowana jest głównie w badaniach z zakresu psychologii i psychiatrii i wykorzystywana jest ona (o czym świadczą doniesienia literaturowe) do diagnozy ADD/ADHD, autyzmu, Zespołu Aspergera, zaburzeń przetwarzania słuchowego, dysleksji itp.)

Konsultacja lekarza psychiatry

DYSKALKULIA ROZWOJOWA

Dyskalkulia rozwojowa jest strukturalnym zaburzeniem zdolności matematycznych u uczniów o prawidłowym rozwoju umysłowym.

Najczęstsze objawy dyskalkulii rozwojowej:

Niepoprawne liczenie przedmiotów;
Zapominanie następnego etapu w jakiejś operacji;
Nie sprawdzanie pracy lub takie sprawdzanie, które nie jest skuteczne;
Trudności w rozumieniu logiki lub języka matematycznego;
Dziwaczne błędy; pisanie liczb (symboli), które wydają się pochodzić znikąd;
Powolne odpowiedzi;
Liczenie na palcach;
Trudności w uczeniu się tabliczki mnożenia;
Trudności w uczeniu się podstawowych operacji i zastosowaniu ich poza lekcja;
Trudności w rozwiązywaniu zadań itp;
Do diagnozy wykorzystujemy następujące narzędzia diagnostyczne:
Diagnoza funkcjonalna specyficznych trudności w uczeniu się matematyki-Profil Arytmetyczny -D i U;
Badanie psychologiczne;
Badanie EEG;
Badanie QEEG;
Badanie lateralizacji;

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA:

Analiza skierowania, które wystosowała szkoła;
Rozmowa z rodzicami;
Rozmowa z dzieckiem;
Badanie psychologiczne-ocena sprawności intelektualnej;
Badanie pedagogiczne;
Badanie zaburzeń przetwarzania słuchowego;
Badanie lateralizacji;
Wykluczenie organicznych przyczyn trudności w nauce
Badanie analizatora wzrokowego i pamięci wzrokowej;
Analiza wypowiedzi pisemnych ucznia, które są pisane w poradni;
Przeprowadzenie sprawdzianów ortograficznych i na ich podstawie określanie znajomości przez ucznia zasad ortografii;
Ocena poziomu graficznego pisma;
Określenie szybkości i tempa czytania;
Badanie EEG
Badanie QEEG

Po przeprowadzeniu diagnozy uczeń otrzyma opinię o wymaganiach jakie należy spełnić, aby uczeń z dysleksją mógł zdawać egzamin w warunkach dostosowanych do jego specjalnych potrzeb.

Diagnoza ADD/ADHD obejmuje:

Badanie pedagogiczno – psychologiczne dziecka z użyciem testów i kwestionariuszy;
Pogłębiony wywiad z rodzicami;
Pomiar nasilenia objawów zaburzeń uwagi, nadruchliwości i impulsywności;
Opinia o funkcjonowaniu dziecka od jego wychowawcy/nauczyciela;
Badanie EEG i QEEG;
Diagnoza kończy się przekazaniem rodzicom rozpoznania wraz z zaleceniami do domu i szkoły.

DIAGNOZA – OCENA DOJRZAŁOŚCI (GOTOWOŚCI) SZKOLNEJ
Jest to badanie psychologiczno-pedagogiczne z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi badawczych, pozwalających ocenić, czy dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole.

Badamy ogólny poziom intelektu, dojrzałość percepcyjną-wzrokową i słuchową, sferę społeczną, kontrolę emocji, rozwój poznawczy, motorykę małą i dużą, mowę czynną i bierną
Na podstawie rozmowy z rodzicami i dzieckiem oraz dokumentacji medycznej i opinii z przedszkola, a także z obserwacji dziecka, analizy jego prac oraz analizy wyników przeprowadzonych badań zostanie opracowana opinia na piśmie.

TERAPIE:

psychoterapia indywidualna;
terapia pedagogiczna;
trening słuchowy Johansena;
trening EEG Biofeedback;

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna posiada uprawnienia publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w związku z tym wydawane opinie są:
Honorowane przez szkoły wszystkich szczebli i komisje egzaminacyjne. Działa na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z (Dz.U. Nr 95 poz. 425) z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dn. 23 sierpnia 2001 o zmianie Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 111 z dn. 6 października 20001 r. poz. 1194O;
pkt. 3a. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o którym mowa w ust.3, mogą wydawać również niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, założone zgodnie z art. 82 oraz zatrudniające pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych;
pkt.3b. Opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych, wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, wydają również niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, założone zgodnie z art. 82 oraz zatrudniające pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych;
dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu do indywidualnych potrzeb ucznia;
objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce;
odroczenie rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;
udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
innych, zgodnie z potrzebami dziecka;